ANDRAHANDSUTHYRNING

Nedan hittar du dokument för andrahandsuthyrning för Brf Gruvan 5 i form av pdf-filer.

Avtal för uthyrning i andrahand

Inventarielista för uthyrning i andrahand

Att hyra ut i andrahand betyder att du som medlem låter en person hyra din bostadsrätt. För grannarna innebär det att de kommer att ha en ny granne under viss tid. Meddela gärna grannar det efter att du fått ditt godkännade så blir din gäst känd för övriga.

Avgift
En administrativ avgift tas ut vid andrahandsuthyrning av lägenhet om högst 10% av prisbasbeloppet, per år. 

Styrelsen måste godkänna
Du måste ansöka till styrelsen för att få hyra ut i andrahand. Denna uthyrning är tidsbegränsad. Uthyrning medges endast då villkoren för detta är uppfyllda och den hyrande kan godkännas av styrelsen. Nedan återfinns de villkor som behöver uppfyllas.

Utdrag ur stadgarna
14 § En bostadsrättshavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke. Vägrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse får bostadsrättshavaren ändå upplåta hela sin lägenhet i andra hand, om han under viss tid inte har tillfälle att använda lägenheten och hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan begränsas till viss tid och förenas med villkor. Bostadsrättshavare som önskar upplåta sin lägenhet i andra hand skall skriftligen hos styrelsen ansöka om medgivande till upplåtelsen. I ansökan skall anges skälet till upplåtelsen, under vilken tid den skall pågå samt namnet på den till vilken lägenheten skall upplåtas i andra hand.

Enligt hyresnämnden måste beaktansvärda skäl åberopas för att en andrahandsuthyrning skall få ske.

Exempel på dessa:
- Tillfälliga studier eller arbete på annan ort
- Provsammanboende
- Militärtjänstgöring
- Längre sjukhusvistelse eller annan rehabilitering

Som bostadsrättsinnehavare äger du rätten att nyttja din bostad, men inte rätten att hyra ut denna utan samtycke från styrelsen. Se därför till att ansöka i god tid!